Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Γενικά.

1.1. Η  Erratic Compass είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα προβολής ενός ευρέος πεδίου δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και του γενικότερου τρόπου ζωής.

1.2.- Η ηλεκτρονική πλατφόρμα προσφέρεται από την ομώνυμη εταιρεία  που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού 190, Καλιθέα, Αθήνα.

1.3.- Με τη χρήση της ιστοσελίδας, επιβεβαιώνετε πως έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies.

1.4.- Η  Erratic Compass ενδέχεται περιστασιακά να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όσο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

 1. Αντικείμενο και Υπηρεσίες

2.1.- Στην ιστοσελίδα της Erratic Compass προβάλλονται οργανωμένες δραστηριότητες (από μαθήματα μαγειρικής και κεραμικής μέχρι ξεναγήσεις, εκδρομές και extreme sports) καθώς και καταχωρήσεις των παρόχων όλων αυτών των υπηρεσιών.

2.2.- Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα της πλατφόρμας «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» έχετε την δυνατότητα να βρείτε μελλοντικές δραστηριότητες, αλλά και καταχωρήσεις δραστηριοτήτων που έχουν ήδη λάβει χώρα. Κάθε καταχώρηση που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας προσφέρει μία συνοπτική πληροφόρηση για το είδος εκάστης παρεχόμενης δραστηριότητας, τον πάροχο αυτής, τον τόπο και τον χρόνο που θα λάβει χώρα η δραστηριότητα, καθώς και άλλες γενικές πληροφορίες που μπορεί να αφορούν τον τρόπο πρόσβασης, τις περιφερειακές εγκαταστάσεις, τη χρονική διάρκεια και εφ’ όσον διατίθεται, την εκτίμηση κόστους συμμετοχής.

2.3.- Οι καταχωρήσεις βασίζονται σε στοιχεία και δεδομένα που συλλέγονται από τους παρόχους των υπηρεσιών. Η Erratic Compass, παρότι επεξεργάζεται με επιμέλεια τα στοιχεία αυτά και συνεργάζεται με άρτια οργανωμένους και ελεγμένους παρόχους δραστηριοτήτων, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών που αναρτάται από τούς παρόχους αλλά ούτε και για την αυτήν καθ’ εαυτήν διεξαγωγή της δραστηριότητας.

 

 1. Σύμβαση – Διαδικασία.

3.1.- Ο ενδιαφερόμενος χρήστης, στην περίπτωση που βρει κάποια δραστηριότητα στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει, μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την Erratic Compass και να δηλώσει συμμετοχή σ’ αυτήν.

3.2.- Η συμμετοχή έχει αναγκαία προϋπόθεση την αποδοχή των παρόντων όρων και αφορά μόνον άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.1- Ανήλικοι)

3.3.- Ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να βρει όλους τους συνεργαζόμενους παρόχους δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε κάθε στάδιο της περιήγησής του στην ιστοσελίδα μέχρι και την διεξαγωγή της δραστηριότητας, αλλά και μετά το πέρας αυτής.

3.4.- Η Erratic Compass δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος καθώς δεν παρέχει η ίδια κάποια υπηρεσία. (Για περισσότερα, βλ. παράραφο 8 – Έκταση Ευθύνης).

 

 1. Πρόσθετες υπηρεσίες

4.1.- Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος χρήστης το επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στο δελτίο ενημέρωσης (newsletter) προκειμένου να λαμβάνει άμεσα γνώση για τις προς διεξαγωγή δραστηριότητες.

4.2.- Η Erratic Compass μπορεί οποτεδήποτε να περιλάβει και οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες υπηρεσίες.

 

 1. Κόστος – Διαδικασία Πληρωμών

5.1.-  Η χρήση της πλατφόρμας, όπως και η οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω αυτής είναι δωρεάν.

5.2.- Κάθε υπηρεσία για την οποία μεσολαβεί η Erratic Compass θα κοστολογείται από τον αντισυβμαλλόμενο πάροχο πριν τη σύναψη της σύμβασης, ώστε ο ενδιαφερόμενος χρήστης να γνωρίζει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς αυτόν .

5.3.- Η Erratic Compass δύναται για κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες να αξιώσει από τον ενδιαφερόμενο χρήστη, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των συμβαλλομένων παρόχων α) την καταβολή προκαταβολής ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση της σύμβασης ή/και β) την καταχώριση στοιχείων πιστωτικής κάρτας.

5.4.- Κάθε καταβολή προκαταβολής γίνεται είτε τοις μετρητοίς είτε ηλεκτρονικά υποχρεωτικά με χρήση υπερσυνδέσμου που θα ανακατευθύνει τον πελάτη στις υπηρεσίες πληρωμής του παρόχου.

5.5.- Κάθε καταβολή που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο χρήστη προς μέσω του υπερσυνδέσμου της Erratic Compass λογίζεται ως καταβολή έναντι οφειλής προς τον συμβαλλόμενο πάροχο υπηρεσίας, κατά δε το μέρος αυτό αποσβένεται η ενοχή του ενδιαφερόμενου χρήστη.

5.6.- Η Erratic Compass δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση έκδοσης των οικείων παραστατικών (αποδείξεων και τιμολογίων), σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, βαρύνει τον εκάστοτε πάροχο της υπηρεσίας.

 

 1. Ακύρωση συμφωνίας

6.1.- Για κάθε παρεχόμενη δραστηριότητα ισχύουν οι όροι ακύρωσης του αντίστοιχου παρόχου αυτής.

6.2.- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος χρήστης θελήσει να ακυρώσει την συμμετοχή του για κάποια παροχής υπηρεσίας, ή καταστεί αδύνατη η προσέλευσή του σε αυτήν λόγω ανωτέρας βίας, και εφ΄ όσον έχει εισπραχθεί προκαταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 5.3., ο πάροχος δύναται να παρακρατήσει το ποσό αυτό, εάν η υπαναχώρηση γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο από τον επιτρεπόμενο σύμφωνα τους όρους του.

6.3.- Κάθε σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου χρήστη θα προωθείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με πλήρη αναφορά στοιχείων ως και των στοιχείων της δραστηριότητας.

 

 1. Γενικές υποχρεώσεις και δικαιώματα

7.1.-  Η Erratic Compass απευθύνεται σε ενηλίκους άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που ζητείται συμμετοχή από ανήλικο, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά από τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού.

7.2.- Ο ενδιαφερόμενος χρήστης έχει καθήκον ειλικρίνειας όσον αφορά τις από αυτόν δοθησόμενες πληροφορίες, έτσι ώστε η Erratic Compass να δύναται εξασφαλίσει την συμμετοχή του χρήστη στις διάφορες παρεχόμενες δραστηριότητες.

 

 1. Έκταση ευθύνης

8.1.-  Η Erratic Compass, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα των παρόντων όρων, δεν συμβάλλεται με τον πελάτη, δεν παρέχει την διεξαχθείσα δραστηριότητα, δεν είναι προστηθείσα ούτε βοηθός εκτέλεσης του εκάστοτε παρόχου, παρά μόνο προβάλλει τις δραστηριότητες του κάθε παρόχου στο ευρύ κοινό.

8.2.- Κάθε αξίωση του ενδιαφερομένου χρήστη (αποκατάστασης θετικής και αποθετικής ζημίας, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης κλπ.) που πηγάζει από υπαιτιότητα παρόχων των δραστηριοτήτων, ασκείται απευθείας και μόνον κατ’ αυτών, αποκλειομένης της ευθύνης της Erratic Compass.

 

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

9.1.- Η Erratic Compass δύναται να διατηρεί στοιχεία των ενδιαφερόμενων χρηστών για την εξασφάλιση της συμμετοχής σε δραστηριότητας, καθώς και για γενικότερους σκοπούς εμπορικής προώθησης, φορολογικών υποχρεώσεων κλπ

9.2.- Στα πλαίσια αυτά, η Erratic Compass διαχειρίζεται την πλατφόρμα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR). Για περισσότερα κατευθυνθείτε στην ενότητα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο

10.1.- Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οι ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ως δίκαιο της έδρας της εταιρείας Erratic Compass.

10.2.- Κάθε διαφορά εκ της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια της έδρας της εταιρείας Erratic Compass.

 

 1. Τελικές διατάξεις

11.1- Σε περίπτωση που ήθελε κηρυχθεί άκυρος κάποιος από τους όρους της παρούσας, δεν επηρεάζεται η ισχύς των υπολοίπων όρων αυτής.

11.2.- Ο ενδιαφερόμενος χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει όλους τους ανωτέρω όρους, τους οποίους και αποδέχεται.