Πολιτική Απορρήτου

  1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας

1.1. Η «ERRATIC COMPASS» λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

1.2. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στις ενότητες που ακολουθούν, θα βρείτε το είδος των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας καθώς και την χρονική διάρκεια αυτών.  Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική.

1.3. Η ΙΚΕ με την επωνυμία “ERRATIC COMPASS” εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού 190 καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

1.4. Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). [www.dpa.gr, ταχ.διεύθυνση: Λ.Κηφισιάς αρ.1-3, τκ. 11523, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: contact@dpa.gr

 

  1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και σκοποί επεξεργασίας

2.1. Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαζόμαστε από καιρό εις καιρό τα δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι εξής:

α. τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, κλπ.),

β. τα στοιχεία επικοινωνίας σας (για παράδειγμα ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.),

γ. οι πληροφορίες συναλλαγών που απαιτούνται για τυχόν προκαταβολές (για παράδειγμα, τα δεδομένα των μεθόδων πληρωμής σας ή τα δεδομένα της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σας, κλπ.),

δ. εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση συνδρομής σας στο ενημερωτικό δελτίο μας),

ε. πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας και

στ. κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς.

2.2. Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή σε μία δραστηριότητα, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.

2.3. Η Erratic Compass συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

α. Δήλωση συμμετοχής σε δραστηριότητες. Μέσω της πλατφόρμας θα μπορείτε με την συμπλήρωση των βασικών σας στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας να δηλώσετε συμμετοχή ή να κρατήσετε θέση σε κάποια υπό διεξαγωγή δραστηριότητα.

β. Πληρωμές. Σε περίπτωση που η συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα απαιτεί χρηματική προκαταβολή, Η Erratic Compass δύναται για να αξιώσει από τον ενδιαφερόμενο χρήστη, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των συμβαλλομένων παρόχων την καταχώριση κάθε στοιχείου απαραίτητου για την πληρωμή (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, λογαριασμό Paypal, όνομα δικαιούχου, διεύθυνση, ΤΚ, χώρα κλπ.)

γ. Ενημερωτικό δελτίο και προσφορές. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) καταχωρώντας τα βασικά στοιχεία σας στην ειδική φόρμα, ώστε να λαμβάνετε άμεσα γνώση για τις υπό διεξαγωγή δραστηριότητες, ή άλλες εμπορικές ενέργειες ή συνεργασίες όπως για παράδειγμα, πακέτα προσφορών, εκπτωτικά κουπόνια κλπ.

2.4. Μετά το πέρας της δραστηριότητας στην οποία έχετε επιλέξει να συμμετάσχετε, η Erratic Compass μπορεί να διατηρήσει τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας για την διευκόλυνση συμμετοχής σας σε μεταγενέστερες δραστηριότητες, με την σύμφωνη γνώμη σας και για την χρονική διάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

 

  1. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα διατηρούμενα από εμάς προσωπικά δεδομένα

3.1. Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσαν στιγμή, σύμφωνα με το αρθ. 13 του Κανονισμού αναλυτικές πληροφορίες για το είδος και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέξαμε και επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας και τη χρονική διάρκειά διατήρησης.

3.2. Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε σύμφωνα με το αρθ. 16 του Κανονισμού να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας, σε περίπτωση που υπάρχουν ανακρίβειες.

3.3. Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε σύμφωνα με το αρθ. 17 του Κανονισμού να ζητήσετε διαγραφή όλων των δεδομένων σας, με εξαίρεση των στοιχείων αυτών που πρέπει υποχρεωτικά να διαφυλάξουμε για τους σκοπούς συμμόρφωσής μας με τη φορολογική νομοθεσία.

3.4.  Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε σύμφωνα με το αρθ. 21 του Κανονισμού το δικαίωμα εναντίωσής σας, να τροποποιήσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας ολικά ή μερικά ή, σύμφωνα με το αρθ. 7 παρ. 3 του Κανονισμού, να ανακαλέσετε ανά πάσαν στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εναντιωθείτε ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση learntolive@erraticcompass.com ή να αποστείλετε το αίτημά σας ταχυδρομικώς.

 

  1. Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.

4.1. Μετά την δήλωση συμμετοχής σας σε κάποια δραστηριότητα, γνωστοποιούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο της υπηρεσίας για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στην δραστηριότητα.

4.2. Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς. Όταν γνωστοποιούμε πληροφορίες σε τρίτους, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν θα ισχύουν για αυτούς. Η Erratic Compass, παρότι γνωστοποιεί με επιμέλεια και με την προσήκουσα προσοχή τα δεδομένα σας σε τρίτους, δεν δύναται να ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές ή πολιτικές απορρήτου των τρίτων μερών.

4.3. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήματα σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από τον πάροχο θα πρέπει να στρέφονται άμεσα και αποκλειστικά κατά εκείνου.

 

  1. Ασφάλεια δεδομένων.

5.1. Όλα τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και η Erratic Compass χρησιμοποιεί τις απαραίτητες τεχνικές πρακτικές, ώστε να διατηρήσει το αρχείο της και τα δεδομένα σας ασφαλή.

5.3. Βεβαιώνεται ότι το προσωπικό, αλλά και οποιοσδήποτε τυχόν προστηθείς υπάλληλος της Erratic Compass, έχει ενημερωθεί καταλλήλως για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

5.2. Παρότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι ποτέ 100% ασφαλής, η Erratic Compass έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

 

  1. Χρονική περίοδος διατήρησης.

6.1. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται μέσω της πλατφόρμας της είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Erratic Compass, διατηρούνται στα ασφαλή αρχεία της εταιρείας για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

6.2. Τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας θα διατηρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον μέχρι το πέρας της εκάστοτε δραστηριότητας στην οποία δηλώσατε συμμετοχή.

6.3. Κατόπιν συναινέσεώς σας και για λόγους εμπορικής πρακτικής, τα αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται και μετά το πέρας της δραστηριότητα για διευκόλυνση τυχόν μελλοντικών συμμετοχών και για διάστημα μέχρι 5 έτη.

6.4. Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση learntolive@erraticcompass.com μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας και να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας.

 

  1. Ισχύς και τροποποιήσεις

7.1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25.5.2018.

7.2. Δεδομένης της πρόσφατης νομοθεσίας και ενόψει πιθανών τροποποιήσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων κλπ., η  Erratic Compass ενδέχεται περιστασιακά να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική όσο και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.